ENGLISH:  This is MK1 version rooting firmware for Galaxy S2 HD LTE ( SHV-E120S )

If you want to get this firmware, download all attached files which located under this post, save files in same folder and then extract file with 7ZIP program.


KOREAN: 갤럭시s2 HD LTE의 mk1펌웨어에 대한 루팅펌웨어입니다

파일을 모두 다운하신뒤 7zip이나 반디집으로 압축푸시면 됩니다

 

CRC32: 86f90544

MD5: e29c88dd2661dc440648a8a2c7bc85eb

SHA1: 83a025241c85427e66eef35aa5d14817836c09cb

 

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.001

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.002

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.003

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.004

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.005

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.006

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.007

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.008

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.009

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.010

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.011

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.012

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.013

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.014

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.015

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.016

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.017

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.018

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.019

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.020

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.021

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.022

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.023

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.024

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.025

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.026

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.027

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.028

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.029

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.030

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.031

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.032

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.033

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.034

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.035

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.036

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.037

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.038

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.039

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.040

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.041

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.042

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.043

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.044

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.045

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.046

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.047

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.048

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.049

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.050

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.051

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.052

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.053

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.054

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.055

 

(Root)KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.056

 

 


WRITTEN BY
hwang씨
안드로이드 혹은 프로그램 관련 파일 다운로드 및 정보 제공 블로그

받은 트랙백이 없고 , 댓글  7개가 달렸습니다.
 1. 전부다 받아서 컴텨에 깔아놓고 압축푸는7zip도 깔고 시도해봤으나 첫번째 파일만 압축풀리고 나머지는 풀리지가 않네요,,

  ㅠㅠ
 2. 압축을못푼ㄷ데요
 3. 저는 압축다풀고 반디집(반디홈에서받음)으로 루팅까지마쳤읍니다.
 4. 젤리빈 되나요?
 5. 오딘으로 설치!! 최고네요
 6. 저기 이거 오딘으로 그냥 밀기만 하면 되나요?
secret

 

ENGLISH:  This is MK1 version rooting firmware for Galaxy S2 LTE ( SHV-E110S )

If you want to get this firmware, download all attached files which located under this post, save files in same folder and then extract file with 7ZIP program.

 


KOREAN: 갤럭시s2 lte의 mk1펌웨어에 대한 루팅펌웨어입니다

파일을 모두 다운하신뒤 7zip이나 반디집으로 압축푸시면 됩니다

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.001

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.002

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.003

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.004

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.005

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.006

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.007

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.008

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.009

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.010

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.011

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.012

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.013

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.014

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.015

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.016

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.017

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.018

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.019

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.020

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.021

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.022

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.023

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.024

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.025

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.026

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.027

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.028

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.029

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.030

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.031

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.032

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.033

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.034

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.035

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.036

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.037

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.038

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.039

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.040

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.041

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.042

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.043

 

(Root)KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.044

 


WRITTEN BY
hwang씨
안드로이드 혹은 프로그램 관련 파일 다운로드 및 정보 제공 블로그

받은 트랙백이 없고 , 댓글이 없습니다.
secret

 

파일을 모두 다운로드 하신뒤 7ZIP이나 반디집으로 압축푸시면 됩니다

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.001

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.002

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.003

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.004

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.005

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.006

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.007

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.008

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.009

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.010

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.011

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.012

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.013

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.014

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.015

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.016

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.017

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.018

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.019

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.020

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.021

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.022

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.023

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.024

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.025

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.026

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.027

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.028

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.029

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.030

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.031

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.032

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.033

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.034

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.035

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.036

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.037

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.038

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.039

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.040

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.041

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.042

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.043

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.044

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.045

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.046

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.047

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.048

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.049

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.050

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.051

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.052

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.053

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.054

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.055

 

KIES_HOME_E120SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.056

 


WRITTEN BY
hwang씨
안드로이드 혹은 프로그램 관련 파일 다운로드 및 정보 제공 블로그

받은 트랙백이 없고 , 댓글 하나 달렸습니다.
 1. 감사합니다!
  MK1은 테그라크에 없어서 걱정했는데 덕분에 잘 받아가요 ㅎㅎ
secret

 

ENGLISH:  This is MK1 version stock firmware(samsung officially firmware) for Galaxy S2 LTE ( SHV-E110S )

If you want to get this firmware, download all attached files which located under this post, save files in same folder and then extract file with 7ZIP program.

 


KOREAN: 갤럭시s2 lte의 mk1펌웨어에 대한 순정펌웨어입니다

파일을 모두 다운하신뒤 7zip이나 반디집으로 압축푸시면 됩니다

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.001

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.002

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.003

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.004

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.005

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.006

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.007

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.008

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.009

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.010

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.011

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.012

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.013

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.014

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.015

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.016

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.017

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.018

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.019

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.020

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.021

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.022

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.023

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.024

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.025

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.026

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.027

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.028

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.029

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.030

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.031

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.032

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.033

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.034

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.035

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.036

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.037

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.038

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.039

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.040

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.041

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.042

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.043

 

KIES_HOME_E110SKSJMK1_1034927_REV02_user_low_ship.7z.044

 


WRITTEN BY
hwang씨
안드로이드 혹은 프로그램 관련 파일 다운로드 및 정보 제공 블로그

받은 트랙백이 없고 , 댓글  4개가 달렸습니다.
 1. 비밀댓글입니다
 2. MK1루팅 펌웨어는없나요 ㅠㅠ
  순정에서 루팅하는방법이라도좀 ㅠ
secret